22. 6. 2020
Usnesení shromáždění delegátů konané dne 16. června 2020
  1. Shromáždění delegátů   s c h v a l u j e :

1.1. Program shromáždění delegátů.

1.2. Mandátovou komisi ve složení: Svatobor Bolek, Květoslava Hajdušíková, Jiřina Guziurková

1.3. Návrhovou komisi ve složení: Petr Swaczyna, František Wita, Jan Ďásek

1.4. Ověřovatele zápisu: Hana Gabzdylová, Ing. Jana Korzeniowská

1.5. Zprávu o činnosti družstva.

1.6. Zprávu kontrolní komise.

1.7. Zprávu mandátové komise.

1.8. Řádnou účetní závěrku za rok 2019.

1.9. Rozdělení hospodářského výsledku – účetní ztráty za rok 2019 zaúčtováním na účet 413 Ostatní kapitálové fondy.

1.10. Opravy a modernizace níže uvedených panelových domů ve vlastnictví družstva v letech 2020 – 2022:

Orlová – Lutyně, Kpt. Jaroše čp. 757

Orlová – Lutyně, Lesní čp. 799

Orlová – Lutyně, Osvobození čp. 822

Orlová – Lutyně, Květinová čp. 896

Orlová – Lutyně, Květinová čp. 898.

1.11. Financování oprav domů dle bodu 1. 10. úvěry v celkové výši maximálně do výše 18 100 tis. Kč s tím, že výše úvěrů připadající na jednotlivé domy bude upřesněna dle výsledků výběrových řízení na realizaci jednotlivých akcí. Úvěry budou čerpány na základě jednotlivých úvěrových smluv uzavřených během let 2020 - 2022.

1.12. Zajištění úvěrů zástavním právem k nemovitostem - bytovým domům, směnkou, případně zárukou ČMZRB.

1.13. Zprávu návrhové komise.   

          2. Shromáždění delegátů   u k l á d á :

2.1. Delegátům informovat přiměřeným způsobem samosprávy o průběhu a usnesení shromáždění delegátů.