26. 6. 2019
Usnesení shromáždění delegátů konané dne 18. června 2019
  1. Shromáždění delegátů   s c h v a l u j e :

1.1. Program shromáždění delegátů.

1.2. Mandátovou komisi ve složení: Svatobor Bolek, Benedikt Magier, Martin Zuczek

1.3. Návrhovou komisi ve složení: Petr Swaczyna, Marta Kušová, Libuše Petrová

1.4. Ověřovatele zápisu: Iveta Šimečková, Milena Tvardková

1.5. Zprávu o činnosti družstva.

1.6. Zprávu kontrolní komise.

1.7. Zprávu mandátové komise.

1.8. Řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2018.

1.9. Rozdělení hospodářského výsledku – účetní ztráty za rok 2018 zaúčtováním na účet 413 Ostatní kapitálové fondy.

1.10. Opravy a modernizace níže uvedených panelových domů ve vlastnictví družstva v letech 2020 – 2021:

Orlová – Lutyně, Na Stuchlíkovci čp. 696

Orlová – Lutyně, Kpt. Jaroše čp. 753

Orlová – Lutyně, Kpt. Jaroše čp. 754

Orlová – Lutyně, Lesní čp. 813

Orlová – Lutyně, Masarykova tř. čp. 1006

Orlová – Lutyně, Masarykova tř. čp. 1009

Orlová – Lutyně, Masarykova tř. čp. 1017.

1.11. Financování oprav domů dle bodu 1. 10. úvěry v celkové výši maximálně do výše 9 150 tis. Kč s tím, že výše úvěrů připadající na jednotlivé domy bude upřesněna dle výsledků výběrových řízení na realizaci jednotlivých akcí. Úvěry budou čerpány na základě jednotlivých úvěrových smluv uzavřených během let 2019 - 2021.

1.12. Zajištění úvěrů zástavním právem k nemovitostem - bytovým domům, směnkou, případně zárukou ČMZRB.

1.13. Dodatek č. 2 ke směrnici č. 2/2013 – Odměny členů orgánů družstva.

1.14. Změnu dohody o výkonu funkce předsedy samosprávy.

1.15. Změnu dohody o výkonu funkce člena představenstva.

1.16. Změnu dohody o výkonu funkce člena kontrolní komise.

1.17. Změnu dohody o výkonu funkce člena odborné komise.

1.18. Zprávu návrhové komise.    

  1. Shromáždění delegátů   p o t v r z u j e :

2.1. Rozhodnutí o vyloučení z družstva Š...... K........ a zamítá námitku proti vyloučení z družstva usnesením představenstva č. 112-14/4 ze dne 2. 10. 2018.

  1. Shromáždění delegátů   u k l á d á :

3.1. Delegátům informovat přiměřeným způsobem samosprávy o průběhu a usnesení shromáždění delegátů.