23. 5. 2022
Usnesení shromáždění delegátů konané dne 16. června 2022
  1. Shromáždění delegátů   s c h v a l u j e :

1.1. Program shromáždění delegátů.

1.2. Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Pavla Bjalončíková, Štefan Grochal a Alena Tomancová.

1.3. Návrhovou komisi ve složení: Petr Swaczyna, Zdeňka Kleiberová a František Wita.

1.4. Volební komisi ve složení: Ing. Vladimíra Musilová, Ing. Aleš Mališ,  p. Hana Gabzdylová, Ing. Jana Korzeniowská, Hana Plašilová.

1.5. Ověřovatele zápisu: Jiřina Guziurková, Eliška Plešavská.

1.6. Zprávu o činnosti družstva.

1.7. Zprávu kontrolní komise.

1.8. Zprávu mandátové komise.

1.9. Řádnou účetní závěrku za rok 2021.

1.10. Rozdělení hospodářského výsledku – účetní ztráty za rok 2021 zaúčtováním na účet 413 Ostatní kapitálové fondy

1.11. Změnu dohody o výkonu funkce předsedy samosprávy.

1.12. Opravy a modernizace níže uvedených panelových domů ve vlastnictví družstva v letech 2022 – 2024:

Orlová – Lutyně, Topolová čp. 703

Orlová – Lutyně, Vojtěcha Martínka čp. 708

Orlová – Lutyně, Vojtěcha Martínka čp. 709

Orlová – Lutyně, Vojtěcha Martínka čp. 713

Orlová – Lutyně, Mládí čp. 721

Orlová – Lutyně, Kpt. Jaroše čp. 753

Orlová – Lutyně, Kpt. Jaroše čp. 754

Orlová – Lutyně, Kpt. Jaroše čp. 755

Orlová – Lutyně, Lesní čp. 802

Orlová – Lutyně, Lesní čp. 812

Orlová – Lutyně, Okružní čp. 931

Orlová – Lutyně, Energetiků čp. 941

Orlová – Lutyně, Masarykova tř. čp. 950

Orlová – Lutyně, Adamusova čp. 1246

Orlová – Lutyně, Na Výsluní čp. 1283.

1.13. Financování oprav domů dle bodu 1. 11. úvěry v celkové výši maximálně do výše 59 400 tis. Kč s tím, že výše úvěrů připadající na jednotlivé domy bude upřesněna dle výsledků výběrových řízení na realizaci jednotlivých akcí. Úvěry budou čerpány na základě jednotlivých úvěrových smluv uzavřených během let 2022 - 2024.

1.14. Zajištění úvěrů zástavním právem k nemovitostem - bytovým domům, směnkou, případně zárukou ČMZRB.

1.15. Počet volených členů orgánů družstva na další funkční období, a to do představenstva družstva 9 členů a do kontrolní komise 5 členů.

1.16. Zprávu volební komise o provedení řádných voleb do představenstva družstva, do kterého byli pro volební období 2022 - 2027 zvoleni:

Mgr. Pavla Bjalončíková

Ing. Kateřina Glacová

Ing. Lenka Heroková

Ing. Kamila Jurášková

Ivana Kornasová Holišová

Ivana Sedláčková

Petr Swaczyna

Milan Švehlák

Jiří Toman

1.17. Zprávu volební komise o provedení řádných voleb do kontrolní komise družstva, do které byli pro volební období 2022 - 2027 zvoleni:

Radim Babiarčík

Bc. Viera Mojová

Pavel Neděla

Šárka Opatřilová

Věra Rašková

1.18. Zprávu návrhové komise.   

          2. Shromáždění delegátů   u k l á d á :

2.1: Předsedovi družstva zajistit podání návrhu na zápis změn zapisovaných skutečností v obchodním rejstříku.

2.2. Delegátům informovat přiměřeným způsobem samosprávy o průběhu a usnesení shromáždění delegátů.